Tuesday, February 22, 2005

மஞ்ஞனமாட்டல் 6-10

எண்ணெய்க்குடத்தை உருட்டி இளம்பிள்ளைகிள்ளியெழுப்பி
கண்ணைப்புரட்டிவிழித்துக் கழகண்டுசெய்யும்பிரானே!
உண்ணக்கனிகள்தருவேன் ஒலிகடலோதண்ணீர் போலே
வண்ணம் அழகியன் அம்பே! மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O Lord with the beautiful blue complexion of the waters of the ocean with noisy waves ! O Swami who kicks the oil containing vessels around with Your tender legs and who wakes up sleeping children with Your pinching ! I will give You sweet , hand-picked fruits . Please come here and take Your bath without further delay !

கறன்தனற்பாலும் தயிரும் கடைன்து உறிமேல்வைத்தவெண்ணெய்
பிறன்ததுவேமுதலாகப் பெற்றறியேன் எம்பிரானே!
சிறன்தனற்றாய் அலர் தோற்றும் என்பதனால் பிறர்முன்னே
மறன்தும் உரையாடமாட்டேன் மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O My Lord ! From the day You were born , I have not seen the likes of either milk or curds or the butter stored in the pots hanging from the ceiling . You have taken care of all of that ! If I started to criticize You in front of others , they will be astonished at me as the mother complaining about the child that I bore ! Hence , I am hesitant to criticize You because of fear about offending my neighbors . I will never belittle You in front of others . Please come here and take Your bath !

கன்றினை வாலோலைகட்டிக் கனிகளுதிர எறிந்து
பின் தொடர்ந்தோடி ஓர் பாம்பைப் பிடித்துக்கொண்டாட்டினாய்போலும்
நின் திறத்தேனல்லன்னம்பே! நீபிறன்ததிரு நல் நாளன்று
நீ நீராடவேண்டும் நாரயணா! ஓடாதேவாராய்.

O Lord of total perfection ! I can not fully comprehend Your limitless , auspicious attributes ( anantha kalyANa guNams ) or Your power . One day , You tied the ribbons on the tail of the asuran , who took the form of a calf to kill You . What did You do ? You took that calf by the tail , swirled him around and threw him at a wood apple tree . The fruits fell as a result of that impact and provided a feast for Your play mates . Thereafter , You went to the banks of YamunA river and got on the top of the hoods of the poisonous KaaLingan and danced there to Your heart's content and subdued the serpent's arrogance . Today happens to be the day of Your birth . Therefore You must take an enjoyable bath . O NaaraNA ! Please come hither! Do n't run away .

பூணித்தொழுவினில்புக்குப் புழுதியளைன்த பொன்மேனி
காணப்பெரிதும் உகப்பன் ஆகிலும்கண்டார் பழிப்பர்
நாணெத்தனையுமிலாதாய்! நப்பின்னைகாணில் சிரிக்கும்
மாணிக்கமே! என்மணியே! மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O Lord without any modesty ! My mANikkam ! My blue sapphire ! I enjoy seeing your beautiful limbs covered with dirt from Your entering the cow sheds and playing in the mud there . But , those who see Your body smeared with all that dirt blame me and call me an uncaring mother . O shameless Lord who puts me in such a dire spot ! Nappinnai will laugh at You , if she sees You in this state. Let me help You . Please come here and cleanse Yourself with the lovely bath that I have prepared for You .

கார்மலிமேனி நிறத்துக் கண்ணபிரானையுகந்து
வார்மலிகொங்கையசோதை மஞ்ஞனமாட்டியவாற்றை
பார்மலிதோல்புதுவைக்கோன் பட்டர்பிரான் சொன்னபாடல்
சேர்மலிசென்தமிழ்வல்லார் தேவினையாதுமிலரே

Those who recite these ten paasurams composed by PeriyAzhwAr--, the elder of the most ancient land known as Sri VillipputthUr -- on the way in which the full-breasted YasOdhA pirAtti bathed her son , KaNNapirAn of complexion far more beautiful than the clouds of the rainy season , will become completely free of any sins .

No comments: