Monday, January 02, 2006

திருப்பாவை - 18 (உந்து மதகளிற்றன்)

உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன்,
நந்தகோ பாலன் மருமகளே! நப்பின்னாய்!
கந்தம் கமழும் குழலீ! கடைதிறவாய்;
வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகாண்; மாதவிப்
பந்தல்மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண்;
பந்தார் விரலி! உன் மைத்துனன் பேர்பாட,
செந்தா மரைக்கையால் சீரார் வளையொலிப்ப
வந்து திறவாய், மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

Explanation
Hey lady, the daughter in law (marumagaL) of Nandagopan (nandhagOpan), who does not retreat (Odaadha), even against an elephant (kaLitran) showing off (undhu) his excitement (madham); who has powerful (valiyan) shoulders (thOl), You, who has a fragrant (kandham) smelling (kamazhum) head of hair (kuzhali), open (thiRavaay) the door (kadai). Look (kaaN)! The hens (kOzhi) are up (vandhu) and are calling (azhaiththana) everywhere (engum). Many sorts (inangaL) of cukkoo birds (kuyil) are singing (koovina) several (pal) times (kaal), on top of (mEl) the trellis (pandhal) of the 'kurukkaththi creeper' (maadhavi). Look! (kaaN). Will you please come (vandhu) cheerfully (magizhndhu) and open (thiRavaay) the door, with your red (sen) lotus (thaamarai) hands (kai), and jingling (olippa) of beautiful (seer) bangles (vaLai), so that we may sing (paada) the praise (pEr) of your (un) husband (maiththunan), who is holding a ball (pandhu) in his fingers (viral).

Purport
Oh, Nappinnai, the daughter-in-law of Nandagopalan who has the strength of a furious elephant and who will never run away from a battle, you Nappinnai in your fragrant tresses. Kindly open the door.

The shrill clarion of the cocks fills the air. Cuckoos perched on the bower of the jasmine plant have been singing away with their shrill notes. You young Lady, kindly unlock the door. The jingling sound of your bangles we will hear and rejoice.

More Insight
This is a very important pasuram. Even after waking up all from Nanda to Balarama, when Krishna does not open His lips, they realize their folly in not waking up first NAPPINNAI, the chief queen and Purushakara (recommending authority) during His sojourn in this world as Krishna. They do it in this verse.

Nappinnai is Sri NEELA DEVI, the other two being SRI DEVI (Rukmini) and BHOO DEVI (Satyabhama). Nappinnai's name is not found anywhere in the Puranas and in Sanskrit poems except in SRI YADAVABHYUDAYAM of Sri DESIKA, where she is referred to as Neela; and in the stotras of Sri KURATTAZHWAN.

As we are sinners and the Lord is known for His "Swaatantrya" (acting according to His own will), it is necessary to approach Him through somebody who is very near and dear to Him and whose advice is infallible. Hence Nappinnai's intervention is is essential.

She is addressed as Nanda's daughter-in-law,because she thinks that that is what gives her prestige and status in society.Sita,when asked by Hanuman said," I'm the daughter-in-law of Dasaratha first,and then only the daughter of Janaka." So to an Indian woman Andal's exhortation is: "After marriage a girl should always prefer herself to be referred to as the daughter-in-law of her father-in-law; which means that the welfare of her husband's family should weigh more with her than that of the family of her origin.This attitude would enhance her own prestige and bring immense joy to her own family."

This pasuram was the special favorite of our Acharya Sri Ramanuja. He was in the habit reciting to himself Tiruppavai stanzas while he went for his Maadhukara Vritti (for collecting the alms the householders used to give) .Once just as he reached the door of his Guru's house he was meditating on this verse. While the last line "SEERAAR VALAI OLIPPA etc " was on his lips the door opened to the clinking of the bangles of the daughter of his guru. Sri Ramanuja thought that it was Nappinnai herself who opened the door and overwhelmed with jubilation promptly prostrated himself before her. The terrified girl ran to her father and narrated the incident. The guru TIRUKKOTTIYUR NAMBI exclaimed, "Jiya! Were you reciting UNDU MADAKALIRU? "What an understanding between the Teacher and the taught! May that relationship save us all!.

Click title to hear the song by Sudha Raghunathan (Ragam: Saveri; Thalam: Adi)

Sunday, January 01, 2006

திருப்பாவை - 17 (அம்பரமே, தண்ணீரே)

அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும்
எம்பெருமான்! நந்தகோ பாலா! எழுந்திராய்;
கொம்பனார்க் கெல்லாம் கொழுந்தே! குலவிளக்கே!
எம்பெரு மாட்டி! யசோதாய்! அறிவுறாய்;
அம்பரம் ஊடறுத் தோங்கி உலகளந்த
உம்பர்கோ மானே! உறங்காது எழுந்திராய்;
செம்பொற் கழலடிச் செல்வா! பலதேவா!
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்.

Explanation
Hey, our leader (em perumaan) Nandagopa! you, who gave to charity (aRam
seyyum), clothes (ambaram), cool water (thaNNeer) and food (sORu), wake up (ezhundhiraay). Hey our lady (em perumaatti) Yasoda!, the leader (kozhundhu)of all (ellaam) the women folk (kombanaar), the light (viLakku) of the family (kulam), come to your senses (aRivuRaay). Oh Lord, you who split open (oodu aRuththu) the sky (ambaram), became a giant (Ongi) and scaled (aLandha) the world (ulagu); king (kOmaan) of the devas (umbar), stop sleeping (uRangaadhu) and wake up (ezhundhiraay). Properous (chelva) Balarama (baladhEvaa)!, whowears pure (sem) gold (pon) anklets (kazhal) on his feet (adi), you (nee) and your younger brother (umbi) wake up (uRangEl)!

Purport
Our Lord, King Nandagopa! You who are reputed for your magnanimity in presenting clothes, water and food to the needy! Kindly wake up! O, Queen Yasodha, the foremost among noble women, the beacon-light of our race, do wake up!

Our Lord Krishna! You who pierced the sky with your full stature (Viswaroopa) and measured the entire universe with your feet, the Lord of Lords, may you please wake up. Oh, the strong and powerful Balarama! May your brother and you please do wake up!

More Insight
Having entered Nandagopala's palace with the permission of the guards, the Gopis (Andal) wake up Nandagopa, yashoda, Krishna and Balarama, panegyrising their greatness.

Nanda has placed his bed near the entrance for fear that the gopis, like Usha in the case of Aniruddha, may steal Krishna; especially as Krishna is more handsome than His grandson! Andal glorifies Nanda as a munificent donor of clothes, water and food; but we do not come across any such reference elsewhere. The commentator says: "As Krishna was seen giving clothes to Draupadi to save her modesty; water to the chariot horses at Kurukshetra; and food to boyhood companions in the forest - it could be presumed that his qualities were inherited from His father."

But the gopis are not here for these items; they need only Krishna (VAASUDEVAH SARVAM).Yashoda gave birth to Krishna only to make Him their husband; and being a woman she knows their plight. So they next wake her up.

Sri Krishna in his past incarnation as Trivikrama had obtained Indra's kingdom for him. But the gopis do not want Him to do any such thing for them. It is enough if He allows them to do service to Him. Krishna does not respond.

Realizing their mistake in not approaching Him through Balarama, they do so now and ask him to help them as he had once done in the case of the gopis separated from Krishna when He went to Mathura.

Click title to hear the song by Sudha Raghunathan.