Saturday, April 30, 2005

திருப்பாவை - 3 (ஓங்கி உலகளந்த)

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றிநீர் ஆடினால்,
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெ லூடு கயல் உகளப்
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப,
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றி
வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

thiruppavai-3

Explanation
If we (naangaL) bathe (neeraadinaal) and perform our (nam) 'paavai nOnbu'
(paavaikku chaatri), chanting (paadi) the name (pEr) of the best Lord
(uththaman), who measured (aLandha) all three (Ongi) worlds (ulagu). The whole
(ellaam) country (naadu) will be free of (inRi) evil (theengu). It will rain
(peydhu) three rainfalls (mum maari) every month (thingaL). Little fish
(kayal) will play (ugaLa) amidst (oodu) overgrown (Ongu) big (perum) rice
fields (sen nel); bright (poRi) beas (vandu) lieing drowsily over (kaN
paduppa) the flower bushes (poonguvaLai); Cows standing (pukkirundhu)
motionless (thEngaadhE), cowherds milking (seerththa mulai patri vaanga), the
generous (vaLLal) and big (perum) cows (pasu) fill up (niRaikkum) the
containers (kudam); the land will be filled with (niRaindhu) long lasting
(neengaadha) prosperity (chelvam).


Purport

When we sing the glory of the the Lord (Trivikrama) who took the cosmic form and measured the three worlds in two gigantic strides and put his foot, for the third stride on the emperor Mahabali, and when we perform the paavi nonbu the whole country will be rid of evils. It will then rain three times every month. Fishes will gleam and leap amidst the rich paddy plants. Spotted bees will fall sleep among the water lillies. Cow milked tirelessly will yield copious bounties enough to fill pots and pots. Prosperity will thus prevade the land.More Insight

In this verse ANDAL wishes for rain and consequential prosperity for the whole world as the world is the property of her Lord.So who is a Sri Vaishnava? It is he who while being detached with reference to the riches of the world,is at the same time aspiring for them considering them as his Lord's riches.Hence all Sri Vaishnavas after daily prayer recite the verse which says "Sarve Janah Sukhino Bhavantu" every one should be happy.

Andal tells the girls,"If we,girls,recite the NAME of the Lord who measured the entire universe with his three steps and observe this vow then the whole world will become prosperous."

Note the text which says "Uthaman PER"(his NAME).She could have simply said "if we sing the glory of the Lord." But she says instead, the NAME of the Lord. Which means that the NAME OF THE LORD (the Tiru Ashtakshara Mantra, the Eight-Syllabled one) is more efficacious than the Lord Himself. When, in the court hall of Duryodhana, Draupadi was being disrobed by Dussaasana, it was only the NAME "Govinda" which saved her modesty while the Lord failed her.

But we Prapannas (Surrenderers) seek salvation only from Him.The Mantra is only for understanding the true nature of the Soul,Lord,and the mutual relationship; it is essentially to promote the ARTHA PANCHAKA knowledge.

NEENGATHA Selvam - we see that riches do not remain for long with any man; then what does NEENGATHA mean? It refers to the Moksha Aiswarya, Service of God, obtained through the recommendation of Sri Mahalakshmi.

Click title to hear the song by Sudha Raghunathan (Ragam:Aarabi Talam:Adi)

Friday, April 29, 2005

திருப்பாவை - 2 (வையத்து வாழ்வீர்காள்)

வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யுங் கிரிசைகள் கேளீரோ! பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி,
நெய்யுண்ணோம்; பாலுண்ணோம்; நாட்காலை நீராடி
மையிட் டெழுதோம்; மலரிட்டு நாம் முடியோம்;
செய்யா தனசெய்யோம்; தீக்குறளைச் சென்றோதோம்;
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய்.


thiruppavai-2
Explanation
Oh! you people born to live (vaazhveer gaaL) in this world (vaiyam), won't you
listen (kELeerO) to the deeds (kirisai) we do (chey) to ourselves (naam) and
to our (nam) idol (paavai)!. We sing (paadi) in praise of the feet (adi) of
the Lord (paraman) who is in meditative sleep (paiyath thuyil) on the ocean of
milk (paal kadal). We do not eat (uNNOm) ghee (ney). We do not drink (uNNOm)
milk (paal). We bathe (neeraadi) early morning (naat kaalE). We do not use
(ezhudhOm) eye liner (mai). We (naam) do not braid our hair (mudiyOm) with
flowers (malar). We do not do (seyyOm) prohited things (seyyaadhana). We do
not go and recite (chenRu OdhOm) evil (theeya) demons (kuRaL) works. We donate
(kai kaattu) to poor people (pichchai), to deserving people (aiyam), to
ascetic people (aandhanai). We think (eNNi) about our salvation (uyya) and
feel happy (ugandhu).

Purport
People of this Earth! listen to the austerities we shall perform during the paavai-nonbu! We shall sing the praise of Naarayana who sleeps in the milky ocean. We shall abstain from ghee and milk. We shall bathe before daybreak. We shall not indulge in gossip nor perform actions which are taboo. Of alms and gifts, we shall give liberally. We shall follow the path of a life of contentment and happiness.More Insight
At her cordial invitation a huge crowd gathered and the wonder-struck ANDAL exclaims, "in this ignorance-spreading world, are there so many interested in Emancipation!” She proceeds to prescribe "dos" and "don'ts" (which actually are the SAMBHAVITA SWABHAVA, the natural characteristics of the Adhikari).

While we appear to be performing this vow for getting rain, in reality it is different. She stresses the words "NAMUM NAM Pavaikku"- NAMUM- WE are quite different from others; we long for His company and firmly believe that He alone is the Means for achieving it. NAM Pavai- Indrajit did a malefic rite to put an end to Rama; but OUR beneficent rite is for securing Lord's and His World's prosperity and happiness.

The SriVaishnavite Code of Conduct as prescribed by her is as follows:
1. Recite the Samskrita and Dravida Veda which sings the glory of the Feet of the Lord reclining on the Serpent in the Milky Ocean, all the while thinking about one's Redemption.
2. Eschew all carnal and even worldly desires like eating ghee, drinking milk etc.
3. Bathe early in the morning. Don't adorn your eyes with collyrium, or your hair with flowers till the completion of the vow; meaning thereby that a SriVaishnava needs decoration etc only when he is in union with the Lord.
4. Never indulge in an act which was not practiced by our righteous minded ancestors. Bharata refused the kingship though granted by his father and permitted by Rama on the grounds that the tradition of Solar Kings did not permit a younger son to rule when the elder was living.
5. A SriVaishnava should not speak ill of others or even think about it (which is tantamount to reporting it to the God inside the heart, thereby ensuring their fall); Sita never uttered a word to Rama about the ill-treatment by the Rakshasis.
6. He should ever be ready to do charity and impart knowledge about God to all those who need it.

In short he should constantly be thinking about his upliftment and keep his mind filled with peace and happiness.

Click title to hear the song by Sudha Raghunathan (Ragam: Gowla Talam: Mishra Chapu)

Thursday, April 28, 2005

திருப்பாவை - 1 (மார்கழித் திங்கள்)

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்;
நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்,
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்,
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்
நாராயணனே, நமக்கே பறைதருவான்,
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோ ரெம்பாவாய்.
thiruppavai-1
Explanation
Oh bejewelled girls (nEr izhaiyeer)! Prosperous (chelva) young girls (chiRumeer) of the rich city (seer malgum) of Tiruvoypadi (aaypaadi)! This is the month (thingaL) of December/January (margazhi), an auspicious day (nan naaL) filled (niRaindha) with moonlight (madhi). Those of us who want to go (pOdhuveer) to perform the penance of 'paavai nOnbu' (neeraada), let us go (pOdhumeenO). The Lord (naaraayaNan), who was the son (kumaran) of NandagOpan, who could give a lot of trouble (kodun thozhilan) to enemies using his sharp spear (koor vEl); who was the little lion (iLam singam) of the beautiful (Eraarndha) eyed (kaNNi) YasOda; who is dark (kaar) skinned (mEni); who has perfect (sen) eyes (kaN); and who has a face (mugaththaan) like (pOl) the radiance (kadhir) of the moon (madhiyam); will give (tharuvaan) us (namakkE) his blessings (paRai). Hey (El)! Let us immerse in water (padindhu) and do the penance of 'paavai nOnbu' (Or embaavaai), a practice praised (pugazha) by the people of the world (paarOr).

Purport
Now is the month of Maargazhi. It is the auspicious full moon day. Lovely young ornamented maidens of the cowherd colony which is flourishing in wealth! Don't you want to bathe in the Yamunaa? Please come take part in the festival! (Paavai Nombu). Naarayana, the son of Nandagopa who is the terror of his enemies with his sharp spear, Naarayana, the young lion's cub of Yasoda, of charming eyes, Lord Naaraayana with his dark-cloud like complexion and eyes of crimson lotus hue, with his lustrous face shining like the sun and cool like the full moon. He will surely grant us all our desires! Come, let us bathe and celebrate the festival, for which the world will praise us.More Insight
1. Andal praises the day (NANNAL) that has appeared of its own accord for the observance of the vow. What it means is that for a soul, that day is the Good Day when he understands all about himself and God and their mutual relationship of Lord and Servant which is stated in the Tirumantram.
2. The fruit in getting one's body is for serving the Lord here and hereafter (NEERADA PODUVIR)
3. All those who have a longing for the service of the Lord are qualified to join her. (PODUVIR PODUMINO)
4. She speaks of the radiance that attended on the face of her companions on hearing her requisition. (MADI NIRAINDA; the moon is not in the sky alone!)
5. The prosperity of Gokula consists of Sri Krishna's amiable pranks in stealing butter and girls; i.e., the wealth of a Sri Vaishnava consists of his intoxicating love for and enjoyment of Lord's company.
6. Nandagopa's vigilance in guarding Krishna with his very sharp spear in hand symbolizes the "ASTHANE BHAYA-SANKA" and "MANGALASASANA-PARATA" which characterizes a SriVaishnava.
7. Yasoda's over-indulgence of Krishna is responsible for all his pranks and misbehavior towards the young gopis.
8. SrimanNarayana is the SOLE MEANS of attaining His Feet. This strikes the keynote of the Song Divine-TIRUPPAVAI. NARAYANANE (Upaya Swarupam) NAMAKKE (Adhikari Swarupam) PARAI (Phala Swarupam) TARUVAN.The safest means of securing Him is not Karma yoga etc but His Grace only.
That is the sum and substance of this verse.

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை

Andal

கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழும் ஊர்
சோதி மணி மாடம் தோன்றும் ஊர்
நீதியால் நல்ல பத்தர் வாழும் ஊர் நான்மறைகள் ஓதுமூர்
வில்லிபுத்தூர் வேதக் கோனூர்

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி காட்டும்
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ்
ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை
வையம் சுமப்பது வம்பு.

திருவாடிப் பூரத்து செகத்துதித்தாள் வாழியே
திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே
பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே
பெரும்புதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் வாழியே
ஒரு நூட்ரு நாற்பத்து மூன்றுரைத்தாள் வாழியே
உயர் அரங்கற்கே கண்ணியுகந்தருளிதாள் வாழியே
மருவாரும் திருமல்லி வள நாடி வாழியே
வண்புதுவை நகர்க் கோதை மலர்ப் பாதங்கள் வாழியே

திரு ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். மங்களம்.

Sri ANDAL is the quintessence incarnation of Sri BHUMI DEVI the Divine Consort of SRIMAN NARAYANA, who took birth on this earth to liberate suffering human beings from worldly bondage. She sang thirty sweet songs containing the cardinal principles of Sri Vaishnava Dharma during the month of MARGAZHI. Singing these songs, with understanding of their inner meaning, will bring to us peace, prosperity and above all Divine Grace.

ANDAL, though a Brahmin girl, assumes the guise of a cowherdess and yearns for Everlasting Happiness and Service of the Lord. It is the age-old practice of Sri Vaishnavas to sing these stanzas every day of the year in the presence of the Lord in the temple as well as in their homes. This practice assumes special significance during MARGAZHI so much so that each day of this month gets its name from a pasuram.

It may appear in the beginning that Andal is intending to perform a particular religious vow to marry the Lord and thereby obtain His everlasting company, and that she is inviting all her girl friends to join her. It is only towards the end of TIRUPPAVAI that we learn that she did not actually go to any pond or river or perform a religious rite; SHE IS ACTUALLY PRAYING TO BE GRANTED THE SERVICE OF THE LORD FOR ALL ETERNITY. It is the Soul's inner craving to redeem itself and to reach His Divine Nearness in order to serve him (Attaani-cchevagam as her father PERIYAZHWAR calls it) which forms the real purport of this poem.

The next few days I'll try to compile திருப்பாவை with as much explanation as possible. (The picture explantions are best expalined in chinna jeeyar's site. I thank His Holiness Sri Sri Sri Tridandi Srimannarayana Ramanuja Chinna Jeeyar Swamiji for the pictures)

அரங்கநாதர்

rangam-38

ரங்கநாயகி

ranganayaki