Thursday, February 24, 2005

துப்புடையாரை

Periaazhvaar expresses a fear that during the stressful time of his life passing from his body he may forget to think of the Lord, and therefore he says he wishes to surrender to the Lord right away without any delay.

துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்துத் துணையாவரென்றே
ஒப்பிலேனாகிலும் நின்னடைன்தேன் ஆனைக்கு நீ அருள்செய்தமையால்
ஏய்ப்பு என்னை வந்து நலியும்போது அங்கு ஏதும் நானுன்னை நினைக்கமாட்டேன்
அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லிவைத்தேன் அரங்ஙத்தரவணைப் பள்ளியானே!

Wednesday, February 23, 2005

ஏன் பள்ளி கொண்டீரய்யா?

ஏன் பள்ளி கொண்டீரய்யா? ஸ்ரீ ரங்கநாதா
ஏன் பள்ளி கொண்டீரய்யா? ஸ்ரீ ரங்கநாதா…

ஆம்பல் பூத்தசய பருவதமடுவிலே 
அவதரித்த இரண்டாற்று நடுவிலே ||


கௌசிகன் சொல் குறித்ததற்கோ?
அரக்கி குலையில் அம்பு எறிந்ததற்கோ
ஈசன் வில்லை முறித்ததற்கோ 
பரசுராமன் முரம் பறித்ததற்கோ ||

மாசிலாத மிதிலேசன் பெண்ணுன்னுடனே வழிநடந்த இளைப்போ? 
தூசில்லாத குகன்னோடதிலே கங்கை துறை கடந்த இளைப்போ? 
மீஷுரமாம் சித்ரா கூட சிகரம் தனில் மிசை நடந்த இளைப்போ? 
காஷினிமேல் மாரீசன் ஓடிய கதி தொடர்ந்த இளைப்போ? 
ஓடி களைத்தோ தேவியை தேடி இளைத்தோ
மரங்கள் ஏழும் துளைத்தோ கடலை கட்டி வளைத்தோ 
இலங்கை என்னும் காவல் மாநகரை இடித்த வருத்தமோ? 
ராவணாதிகளை அடித்த வருத்தமோ ||

மதுரையிலே வரும் களையோ? முதலைவாய் மகனைத் தரும் களையோ?
எதிர் எருதை பெரும் களையோ? கன்றை எடுத்தெறிந்த பெரும் களையோ?
புதுவையான முலையுண்டு பேயினுயிர் போக்கியலுத்தீரோ?
அதிர ஓடிவரும் குருவிவாயை இரண்டாகியலுத்தீரோ 
துதிசை ஆயர்களை காக்கவேண்டி மலை தூக்கி அலுத்தீரோ 
கதிசை காலினால் காளிங்கன் மணிமுடி தாக்கியலுத்தீரோ
மருதம் சாய்த்தோ? ஆடுமாடுகள் மேய்தோ?
சகடுருளை தெய்தோ கம்சன் உயிரை மாய்த்தோ?
அர்ஜுனனுக்காய் சாரதியாய் தேர்விடுத்த வருத்தமோ? 
போரிலே சக்கரம் எடுத்த வருத்தமோ? ||

Composer: அருணாசல கவி
https://www.youtube.com/watch?v=O6CtnHbn46A

Tuesday, February 22, 2005

மஞ்ஞனமாட்டல் 6-10

எண்ணெய்க்குடத்தை உருட்டி இளம்பிள்ளைகிள்ளியெழுப்பி
கண்ணைப்புரட்டிவிழித்துக் கழகண்டுசெய்யும்பிரானே!
உண்ணக்கனிகள்தருவேன் ஒலிகடலோதண்ணீர் போலே
வண்ணம் அழகியன் அம்பே! மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O Lord with the beautiful blue complexion of the waters of the ocean with noisy waves ! O Swami who kicks the oil containing vessels around with Your tender legs and who wakes up sleeping children with Your pinching ! I will give You sweet , hand-picked fruits . Please come here and take Your bath without further delay !

கறன்தனற்பாலும் தயிரும் கடைன்து உறிமேல்வைத்தவெண்ணெய்
பிறன்ததுவேமுதலாகப் பெற்றறியேன் எம்பிரானே!
சிறன்தனற்றாய் அலர் தோற்றும் என்பதனால் பிறர்முன்னே
மறன்தும் உரையாடமாட்டேன் மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O My Lord ! From the day You were born , I have not seen the likes of either milk or curds or the butter stored in the pots hanging from the ceiling . You have taken care of all of that ! If I started to criticize You in front of others , they will be astonished at me as the mother complaining about the child that I bore ! Hence , I am hesitant to criticize You because of fear about offending my neighbors . I will never belittle You in front of others . Please come here and take Your bath !

கன்றினை வாலோலைகட்டிக் கனிகளுதிர எறிந்து
பின் தொடர்ந்தோடி ஓர் பாம்பைப் பிடித்துக்கொண்டாட்டினாய்போலும்
நின் திறத்தேனல்லன்னம்பே! நீபிறன்ததிரு நல் நாளன்று
நீ நீராடவேண்டும் நாரயணா! ஓடாதேவாராய்.

O Lord of total perfection ! I can not fully comprehend Your limitless , auspicious attributes ( anantha kalyANa guNams ) or Your power . One day , You tied the ribbons on the tail of the asuran , who took the form of a calf to kill You . What did You do ? You took that calf by the tail , swirled him around and threw him at a wood apple tree . The fruits fell as a result of that impact and provided a feast for Your play mates . Thereafter , You went to the banks of YamunA river and got on the top of the hoods of the poisonous KaaLingan and danced there to Your heart's content and subdued the serpent's arrogance . Today happens to be the day of Your birth . Therefore You must take an enjoyable bath . O NaaraNA ! Please come hither! Do n't run away .

பூணித்தொழுவினில்புக்குப் புழுதியளைன்த பொன்மேனி
காணப்பெரிதும் உகப்பன் ஆகிலும்கண்டார் பழிப்பர்
நாணெத்தனையுமிலாதாய்! நப்பின்னைகாணில் சிரிக்கும்
மாணிக்கமே! என்மணியே! மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O Lord without any modesty ! My mANikkam ! My blue sapphire ! I enjoy seeing your beautiful limbs covered with dirt from Your entering the cow sheds and playing in the mud there . But , those who see Your body smeared with all that dirt blame me and call me an uncaring mother . O shameless Lord who puts me in such a dire spot ! Nappinnai will laugh at You , if she sees You in this state. Let me help You . Please come here and cleanse Yourself with the lovely bath that I have prepared for You .

கார்மலிமேனி நிறத்துக் கண்ணபிரானையுகந்து
வார்மலிகொங்கையசோதை மஞ்ஞனமாட்டியவாற்றை
பார்மலிதோல்புதுவைக்கோன் பட்டர்பிரான் சொன்னபாடல்
சேர்மலிசென்தமிழ்வல்லார் தேவினையாதுமிலரே

Those who recite these ten paasurams composed by PeriyAzhwAr--, the elder of the most ancient land known as Sri VillipputthUr -- on the way in which the full-breasted YasOdhA pirAtti bathed her son , KaNNapirAn of complexion far more beautiful than the clouds of the rainy season , will become completely free of any sins .

Thursday, February 10, 2005

மஞ்ஞனமாட்டல் 5

அப்பம்கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம்பாலில்கலந்து
சொப்பட நான் சுட்டுவைத்தேன் தின்னலுறிதியேல்னம்பே!
செப்பிளமென்முலையார்கள் சிறுபுறம்பேசிச்சிரிப்பர்
சொப்பட நீராடவேண்டும் சோத்தம்பிரான்! இங்கேவாராய்.

O Lord of full perfection ! O my Swami ! My salutations to You . Please come here . Young girls with tender breasts will complain behind my back about Your minor offenses and laugh over them . While they are busy that way , I have been busy dissolving cubes of jaggery in milk and flour to cook sweet tasting appam and other delicious luncheon items for You . If You want this lovely lunch , You must take a bath first. Please come and have Your delightful bath .

Wednesday, February 09, 2005

மஞ்ஞனமாட்டல் 4

கஞ்ஞன் புணர்ப்பினில்வந்த கடியசகடம் உதைத்து
வஞ்ஞகப்பேய்மகள் துஞ்ச வாய்முலைவைத்தபிரானே!
மன்சளும் செஞ்கழுனீரின் வாசிகையும் நறுசான்தும்
அன்சனமும் கொண்டுவைத்தேன் அழகனே! நீராடவாராய்.

O great helper , who destroyed the asuran in the form of the wheel sent by Your evil uncle Kamsan with a swift kick of Your tender feet ! O Lord, who sucked the life out of the deceitful PUthanai ! I have added turmeric powder , and enriched Your bath water with petals of red lotus flowers . I have set aside fragrant sandal paste and black collyerium for decorating Your eyes after Your bath . O Beautiful One ! Please do not run away from me .Come and take Your bath with further hassle !

Tuesday, February 08, 2005

மஞ்ஞனமாட்டல் 1-3

YasOdhA piratti wanted to bathe her child , KrishnA . She collected water for the thirumanjanam . She added cinnamon , cardamom and other fragrant powders in the water . She looked around for KrishNa and invited him to come to the bathing room ,where she had lovingly prepared fragrant water at the right temperature . He heard her call , but tried to get away from her reach . YasodhA appealed to her son to come to her , described at length about the enormous efforts she took for him to have a most enjoyable bath , praised him and tried to lure him to take his bath with sweet and coaxing words .

PeriyAzhwAr took on the role of YasOdhA , the mother , to enjoy this scene

1. வெண்ணெயளைன்த குணுங்கும் விளையாடுபுழுதியும்கொண்டு
திண்ணெ நீ இவ்விரா உன்னைத் தேய்த்துக்கிடக்க நான் ஒட்டேன்
எண்ணெய்ப்புளிப்பழம்கொண்டு இங்கு எத்தனைபோதும் இருன்தேன்
நண்ணலரியபிரானே! நாரயணா! நீராடவாராய்

O my Lord who is not easily accessible ! NaarAyaNA ! Please come here for taking Your bath . I have prepared the oil for Your oil bath , the soap nut powder and have been waiting for You to come here for a long , long time . I will not let you dirty the bed tonight with the day's dust besmearing Your body from all of Your playful activities and the unwelcome smell arising from the immersion of Your hands all the way upto Your shoulder , when You stole and ate butter during the day . This I shall not put up with . Please come and take Your bath and cleanse Yourself before You retire to bed .

2. கன்றுகளோடச்செவியில் கட்டெறும்புபிடித்திட்டால்
தென்றிக்கெடுமாகில் வெண்ணெய்திரட்டிவிழுஙுமாகாண்பன்
நின் ராமராமரம்சாய்த்தாய்! நீ பிறந்த திருவோணம்
இன்று, நீ நீராடவேண்டும் எம்பிரான்! ஓடாதேவாராய்

O Lord who knocked down the seven trees with the power of Your arrow during RamAvathAram ! Today is the day of SravaNam ( ThiruvONam ) , when Your birth star is in ascendance . Please do not try to escape from me . I am exasperated with Your pranks . Earlier in the day , you ran after the frightened calves and placed the biting ants into their ears , which made them more panicky and they ran away . How am I going to milk the cows , when the calves have run away ? If I do not milk the cows , how are You going to get the butter to steal and eat ? Please do not run away . Come and take Your bath.

3. பேய்ச்சிமுலையுண்ணக்கண்டு பின்னையும்ன் இல்லாது என்னென்சம்
ஆய்ச்சியரெல்லாம்கூடி அழைக்கவும் நான்முலைதன்தேன்
காய்ச்சின நீரொடு நெல்லி கடாரத்தில் பூரித்து வைத்தேன்
வாய்த்தபுகழ்மணிவண்ணா! மஞ்ஞனமாட நீவாராய்.

O my precious one of auspicious glories ! O my dear one with the hue of a blue jewel ! When I saw You partake the poisonous milk from the fearsome PuthanA's breast and suck her life forces , I responded to the collective call of the fleeing neighbors and approached You and breast-fed You . I did not run away like them out of fear at the sight of the mighty corpse of PuthanA , whom You had dispatched to heavens . Today , I have prepared warm and comforting water containing broiled leaves of Nelli tree for sweetness . I have stored this lovely water for Your bath in large vessels , so that You can enjoy a long and leisurely bath . Please do not escape me. Come and have Your bath

(to be continued)..

மஞ்ஞனமாட்டல்

I have been trying to get மஞ்ஞனமாட்டல் in tamil for quite sometime in the net. But I have not been sucessful. So I thought I would compile whatsoever I know and get from the web in this page. The next few days will be my recitation of மஞ்ஞனமாட்டல். Please forgive me if there are any spelling mistakes. I an not well versed in Unicode script. It would be great if you can point out the mistakes so that I can rectify them. May Lord Ranganatha bless us.

Monday, February 07, 2005

திருப்பல்லாண்டு

திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் திருமொழி

பல்லாண்டுபல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பலகோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்டதிண்தோள்மணிவண்ணா! உன்
செவ்வடிசெவ்விதிருக்காப்பு

அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம்பல்லாண்டு
வடிவாய்னின்வலமார்பினில் வாழ்கின்றமஙையும்பல்லாண்டு
வடிவார்சோதிவலத்துறையும் சுடராழியும்பல்லாண்டு
படைபோர் புக்குமுழஙும் அப்பான்சசன்னியமும்பல்லாண்டே

Sunday, February 06, 2005

ஸ்ரீரங்கத்தின் மரபு வழி வரலாறு

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் விமானம் பிரம்மாவின் தவத்தால் திருப்பாற்கடலிருந்து வெளிப்பட்டு தோன்றியதாகும் (இதை சுயம்பு என்று கூறுவர்). பிரம்மா நித்திய புஜை செய்ய சூரியனை நியமித்தார். பிறகு சூரிய குலத்தில் பிறந்த அரசன் இட்சுவாகு இந்த விமானத்தை தனது தலைநகரமாகிய அயோத்திக்கு வழிபடக் கொண்டு சென்றான். ராமர் இவ்விமானத்தை இலங்கையிலிருந்து தனது பட்டாபிஷேகத்துக்கு வந்த விபீஷணனுக்கு பரிசாகக் கொடுத்தார்.
இதனை விபீஷணன் தனது தலையின் மீது சுமந்து இலங்கைக்கு எடுத்துச் செல்கையில் வழியில் காவிரியாற்றின் கரையை அடைந்தான். விமானத்தைக் கீழே இறக்கி வைத்துவிட்டு சிறுது நேரம் இளைப்பாறினான். பின்னர் அவன் மீண்டும் புறப்பட நினைத்து விமானத்தை எடுத்தான். எடுக்க முடியவில்லை. எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தான். கலங்கினான். அங்கு ஆண்டுவந்த தர்மவர்ம சோழன் ஆறுதல் கூறினான். அரங்கநாதரும் காவேரிக்கரையிலேயே தங்கியிருக்க விருப்பம் தெரிவித்தார். விபீஷணனுக்காக, தான் "தென்திசை இலங்கை நோக்கி" பள்ளிகொண்டருள்வதாக உறுதியளித்தார். பின்னர் தர்மவர்ம சோழன் அவ்விமானத்தைச் சுற்றி கோயில் எழுப்பி வழிபாடு செய்தான்.

கோயில் ஒழுகில் (Chronicle) தர்மவர்ம சோழன் கட்டிய ஸ்ரீரங்கம் கோயில் காவிரியின் வெள்ளப் பெருக்கினால் மண்ணில் புதையுண்டு மறைந்தது. பின்னர் கிளிச் சோழன் ஒரு கிளியின் உதவியுடன் ("வைகுந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின் கோயில் இருந்த இடம் இதுதான்; அக்கோயிலை இப்போதும் இங்கு காணலாம்" என்று ஒரு செய்யுளை திரும்பத் திரும்பக் சொல்லிக் கொண்டுடிருந்தது) மற்றும் அவனுக்கு வந்த கனவின் மூலமாக விமானம் இருத்த இடத்தைக் கண்டுபிடித்தான். விமானத்தின் கருவறையைச் சுற்றிக் கோயில் எழுப்பினான்.

(நன்றி: தேசிகன்)

Saturday, February 05, 2005

அரங்கதின் பெருமை

d_srirangam

கொண்டல் வண்ணனைக்
கோவல னாய்வெண்ணெய்
உண்ட வாயன்என்னுள்ளம் கவந்தானை
அண்டர் கோனனி யரங்கன் என் னமுதினைக்
கண்ட கண்கள்மற் றொன்றினை காணாவே (திருப்பாணாழ்வார்)