Saturday, December 29, 2012

Ranganatham anishampallavi:
ranganAtham anisham vandE shrI nAradAdi vandyamAna shObhanIyam ati sundara murAravinda

anupallavi:
mangaLakara niSkaLanka dakSINa mandAkini kAvEri madhyastam shankha cakra gadA
padmadhara hastam sarasija vikasita taLavara nEtram jaladha kara marakata varNa gAtram
janana maraNa bhaya shamana pavitram jalaja sambhava sannuta caritram

charanam:
lAvaNya pada sarOruham shrI rAjayOga darshana santOham bhAva
madhura sarasam pravAham bhaktOtsava paramAnanda dEham

(madhyamakalam)
sEvita nija jana varavi ghOSam shrIkara racita rucira vibhUSaNam
sauvidha vihanga bhOgi bhASaNam sannuta lankAdhipa vibhISaNam
(svarajati)

charanam1:
jhomta dhiri taNaka Namta dhiri taNaka jhomtaka dhruka taNAta tadingiNatOm
tungamaNi kanaka manju kaTaka kara kankaNa vilasitAnga shubhakara shrI

charanam2:
jhaNa jhaNandari tatakujham tajham kuntata kukumtata dhImta giNatOm kiTa
mahadahankAra mahada panca bhUtairati krta bhuvanaika caraNAlaya

charanam3:
dhirana dhirana takrta tom takiTatom sari takum takadhI..mi taka
guNa pAvanamAtmakam atItam parama ranjanam aacESita vaibhava
talAN...gu taNam mitataka jhuNutakaNam mita tatakiTa kutaNam mita takajhaNu
rO...nata mAdhuram atishayam ati shObhita suvadanam ati shItaLa padayuga

charanam4:
tAm dhImta tajjhaNu dhimita dhimita dhakrta jham jham takajham tataNA
Anan...dam vyayam advitIyam akhilanaikamaika manamaika bharam
takajhanta dhimi dhimi tajhaNu tatari tadIngiNatOm kiTataka takiTa takiTa
madhukaitabha maranara vadanam shashAnka vadanam jitamadanam

charanam5:
bhakti sAra kulashEkhara yatIndra paTTa nAtha bhUta muni vAhana
bhakta pAda dhULi madhura kavisara parakAla mahatAhvaya pramukhair-
avirala samsthAya mAnam tat tramiLagAna rasAlasa kincitun
mIlita nayanam pAlita bhuvanam khElita ranga purAndara bhavanam

Monday, December 24, 2012

Vaikunda Ekadesi 2012


Sunday, December 23, 2012

Nachiyar thirukolam


Saturday, August 18, 2012

TiruppAvayin neriyum Ramanujar kAttiya vazhiyumThanks: www.vedics.org

Monday, April 30, 2012

Thursday, March 29, 2012

பெரியபெருமாள்


நாளும் பெரியபெருமாள் அரங்கர் நகைமுகமும்
தோளும், தொடர்ந்து என்னை ஆளும் விழியும்;  துழாய் மணக்கும்
தாளும், கரமும், கரத்தில் சங்கு, ஆழியும், தண்டும், வில்லும்
வாளும் துணை வருமே தமியேனை வளைந்துகொண்டே.

திருவரங்கத்துமாலை, ஸ்ரீபிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார்

Sunday, March 25, 2012